INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY na stronie oke.krakow.pl


Uczniowie klas ósmych w dniu egzaminu przychodzą do szkoły o godzinie 8.30.


Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022/2023

 

 W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

 W terminie głównym  1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00
 W terminie dodatkowym  1. język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
 2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
  Uprawnieni do dostosowania Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / fakultatywnie Zapewnia
  osoby niewidome i słabowidzące sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) obowiązkowo szkoła
  osoby słabowidzące przybory optyczne, z których zdający korzysta na co dzień fakultatywnie zdający
  uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe3 (cudzoziemcy) słownik dwujęzyczny (język polski – język rodzimy i język rodzimy – język polski) w wersji papierowej lub elektronicznej fakultatywnie zdający lub szkoła*
  wszyscy uprawnieni do dostosowania komputer lub komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli takie dostosowanie zostało przyznane obowiązkowo szkoła
  *Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

 4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
 5. W przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z COVID-19 wszyscy zdający – w zależności od przyjętych rozwiązań prawnych – mogą lub muszą korzystać ze środków bezpieczeństwa osobistego, np. maseczek, płynów dezynfekcyjnych. 

PRZEBIEG EGZAMINU

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
 • dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.

Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania materiałów od innych zdających.

Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący lub członke zespołu losuje w obecności komisji numery stolików, przy których będą pracować.