DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
w roku szkolnym  2021/2022

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) - § 11ge.

W  sytuacjach związanych z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii innych organów szkoły może wprowadzić zmiany w zakresie dni wolnych od zajęć edukacyjnych.