Ś wietlica jest czynna od poniedziałku do piątku.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hcemy chętnie pełnić dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

 

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

 

D bamy o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

 

 Świetlica szkolna składa się z dwóch części:

 

  • pierwszej ze stolikami, gdzie odrabiamy lekcje, rysujemy, malujemy, gramy w gry stolikowe;
  • oraz drugiej z dywanem do zabaw w grupach lub indywidualnych, gdzie możemy budować z klocków, bawić się zabawkami.

 

 

Świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć lekcyjnych czekając na rodziców.

 

Opieką w świetlicy objęci są wychowankowie  klas I –VIII.

 

Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

 

W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia:

plastyczno-manualne;

rekreacyjno - ruchowe zabawy na świeżym powietrzu - spacery zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną;

dydaktyczne- zabawy słowne ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zgadywanki;

zajęcia z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy;

pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie się do lekcji z pomocą wychowawcy świetlicy.

 

Oferujemy również duży wybór zabawek, gier planszowych i dydaktycznych

 

Do zadań świetlicy należy:

organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

rozwijanie samodzielności i samorządności;

współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi.