Chcemy, by nasza szkoła była miejscem, do którego warto chodzić i w którym warto przebywać.

                                                                

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która:

• w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów;
• wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne  do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia;
• zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły;
• kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności  za zdrowie własne i innych.

 


Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole - czyli dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.  Główne cele Szkoły Promującej Zdrowie:
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie  każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej;
• wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego;
• zachęcanie do zdrowego stylu życia; 
• stwarzanie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów;
• umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniania w nich poczucia własnej wartości;
• zapewnianie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki;
• włączenie do działań szkoły służby zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

Zespół ds. Promocji Zdrowia tworzą: szkolny koordynator projektu, nauczyciele, pielęgniarka, rodzice i uczniowie.

W roku szkolnym 2017/2018 w skład zespołu wchodzą:

1. Lucyna Pizun – dyrektor szkoły                                                
2. Anna Wiche - koordynator szkolny                                              
3. Agnieszka Dudzik - nauczyciel
4. Ewa Zygmunt - nauczyciel
5. Aneta Dziurdź – nauczyciel
6. Ewelina Sobota – nauczyciel
7. Grażyna Koszałka – nauczyciel
8. Andrzej Grębski - nauczyciel
9. Bernarda Podstawek – Przybysz  - pedagog szkolny
10. Ewa Drzymała - higienistka szkolna
11. Anna Owanek- rodzic
12. Magdalena Kus – uczennica
13. Klaudia Bara – uczennica
14. Hubert Ramocki – uczeń


Zadania szkolnego koordynatora:
1. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i społeczności lokalnej.
2. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole.
3. Kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.
4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
5. Współdziałanie z instytucjami wspierającymi prace szkoły.
6. Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludźmi i kierowania ich pracą.
7. Zwoływanie spotkań zespołu.


Zadania szkolnego zespołu promocji zdrowia:
1. Reprezentowanie potrzeb i poglądów społeczności szkolnej.
2. Łączność i informowanie reprezentatywnej grupy o pracach i ustaleniach zespołu.
3. Zgłaszanie lub przekazywanie pomysłów do realizacji.
4. Opracowanie planu promocji zdrowia.
5. Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji zdrowia.
6. Zespół ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły w sprawach dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki.
7. Na prośbę zespołu dyrektor zaprasza osoby spoza szkoły w celu prowadzenia zajęć, pogadanek, warsztatów itp.
8. Zespół konsultuje z dyrektorem placówki organizację imprez, uroczystości, apeli na terenie szkoły.
10. Spotkania zespołu odbywają się co najmniej 4 razy w roku szkolnym i dodatkowo według potrzeb.

 

W tym roku szkolnym w wyniku przeprowadzonych ankiet okazało się że uczniowie, nauczyciele, pracownicy uważają iż w szkole na przerwach panuje nadmierny hałas. Uczniowie zachowują się niewłaściwie- krzyczą, biegają, przepychają się, potrącają się. Niewłaściwe zachowania uczniów zagrażają bezpieczeństwu i wpływają negatywnie na samopoczucie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Problem hałasu jest dla nas problemem priorytetowym do rozwiązania. Wyboru tego dokonał zespół promocji zdrowia i został on zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.